έξι-sei

Come si dice "sei" in greco?

La traduzione di έξι in italiano è sei. Come si traduce sei in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"sei" in greco
έξι
éxi
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά
  • το δέκα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android