ένα-uno

Come si dice "uno" in greco?

La traduzione di ένα in italiano è uno.

La traduzione
ένα
éna
  • μηδέν
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά
  • το δέκα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android