δύο-due

Come si dice "due" in greco?

La traduzione di δύο in italiano è due. Come si traduce due in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"due" in greco
δύο
dýo
  • μηδέν
  • ένα
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά
  • το δέκα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android