έντεκα-undici

Come si dice "undici" in greco?

La traduzione di έντεκα in italiano è undici. Come si traduce undici in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"undici" in greco
έντεκα
énteka
  • μηδέν
  • ένα
  • δύο
  • τρία
  • τέσσερα
  • πέντε
  • έξι
  • επτά
  • οχτώ
  • εννιά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android