Militär och krig

Kinesiska Ord för "Militär och krig"

41 ord
武器
wǔqì
Vänd
武器-vapen svg
武器
wǔqì
vapen
Höger pil
1 / 41
 • 武器
  wǔqì
  vapen
 • 手枪
  shǒuqiāng
  pistol
 • gōng
  båge
 • 箭头
  jiàntóu
  pil
 • 猎枪
  lièqiāng
  hagelgevär
 • 火药
  huǒyào
  krut
 • 盔甲
  kuījiǎ
  rustning
 • 炸药
  zhàyào
  dynamit
 • jiàn
  svärd
 • 子弹
  zǐdàn
  kula
 • 步枪
  bùqiāng
  gevär
 • 地雷
  dìléi
  landmina
 • 炸弹
  zhàdàn
  bomb
 • 手榴弹
  shǒuliúdàn
  granat
 • 匕首
  bǐshǒu
  dolk
 • 大炮
  dàpào
  kanon
 • máo
  spjut
 • 上校
  shàngxiào
  överste
 • 指挥官
  zhǐhuī guān
  befälhavare
 • 海军上将
  hǎijūn shàng jiàng
  amiral
 • 战争
  zhànzhēng
  krig
 • 军队
  jūnduì
  armé
 • 敌人
  dírén
  fiende
 • 和平
  Hépíng
  fred
 • 命令
  mìnglìng
  order
 • 战斗
  zhàndòu
  strid
 • 袭击
  xíjí
  attack
 • 战士
  zhànshì
  krigare
 • 爆炸
  bàozhà
  explosion
 • 射击
  shèjí
  skott
 • 海军
  hǎijūn
  flottan
 • 等级
  děngjí
  rang
 • 射手
  shèshǒu
  bågskytt
 • 伪装
  wèizhuāng
  kamouflage
 • 世界大战
  shìjiè dàzhàn
  världskrig
 • 火箭
  huǒjiàn
  raket
 • 坦克
  tǎnkè
  pansarvagn
 • 士兵
  shìbīng
  soldat
 • 雷达
  léidá
  radar
 • 骑士
  qíshì
  riddare
 • 潜艇
  qiántǐng
  ubåt

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen