Språk och litteratur

Kinesiska Ord för "Språk och litteratur"

42 ord
动词
dòngcí
Vänd
动词
动词
dòngcí
verb
Höger pil
1 / 42
 • 动词
  dòngcí
  verb
 • 形容词
  xíngróngcí
  adjektiv
 • 复数
  fùshù
  plural
 • 句子
  jùzi
  mening
 • 逗号
  dòuhào
  komma
 • 引号
  yǐnhào
  citationstecken
 • 连字符
  lián zìfú
  bindestreck
 • 省略号
  shěnglüèhào
  uteslutningstecken
 • 问号
  wènhào
  frågetecken
 • 翻译
  fānyì
  översättning
 • 代名词
  dàimíngcí
  synonym
 • 音节
  yīnjié
  stavelse
 • 语言
  yǔyán
  språk
 • duàn
  stycke
 • 定义
  dìngyì
  definition
 • diǎn
  punkt
 • 口音
  kǒuyīn
  accent
 • 绕口令
  ràokǒulìng
  tungvrickare
 • ord
 • 诗句
  shījù
  vers
 • 谜语
  míyǔ
  gåta
 • 谚语
  yànyǔ
  ordspråk
 • 传记
  zhuànjì
  biografi
 • 小说
  xiǎoshuō
  roman
 • 隐喻
  yǐnyù
  metafor
 • 童话
  tónghuà
  saga
 • 文学
  wénxué
  litteratur
 • 代词
  dàicí
  pronomen
 • 散文
  sǎnwén
  uppsats
 • 标题
  biāotí
  rubrik
 • 字迹
  zìjì
  handstil
 • 摘要
  zhāiyào
  sammanfattning
 • 文本
  wén běn
  text
 • 首页
  shǒuyè
  förstasida
 • 术语
  shùyǔ
  term
 • 章节
  zhāngjié
  kapitel
 • 主题
  zhǔtí
  ämne
 • 意思
  yìsi
  betydelse
 • 文章
  wénzhāng
  artikel
 • 缩写
  suōxiě
  förkortning
 • 符号
  fúhào
  symbol
 • 传奇
  chuánqí
  legend

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen