Recht en misdaad

"Recht en misdaad" Thematische woordenschat Chinees

43 woorden
法庭
fǎtíng
Flip
法庭
法庭
fǎtíng
rechtbank
Pijl naar rechts
1 / 43
 • 法庭
  fǎtíng
  rechtbank
 • 法律
  fǎlǜ
  wet
 • 犯罪
  fànzuì
  misdaad
 • 囚犯
  qiúfàn
  gevangene
 • 小偷
  xiǎotōu
  dief
 • 指纹
  zhǐwén
  vingerafdruk
 • 诉讼
  sùsòng
  rechtzaak
 • 罪犯
  zuìfàn
  crimineel
 • 审讯
  shěnxùn
  proces
 • 手铐
  shǒukào
  handboeien
 • 律师
  lǜshī
  advocaat
 • 法官
  fǎguān
  rechter
 • 正义
  zhèngyì
  gerechtigheid
 • 受害者
  shòuhài zhě
  slachtoffer
 • 目击者
  mùjí zhě
  getuige
 • 暴力
  bàolì
  geweld
 • 嫌犯
  xiánfàn
  verdachte
 • 反对意见
  fǎnduì yìjiàn
  bezwaar
 • 人质
  rénzhì
  gijzelaar
 • 种族主义
  zhǒngzú zhǔyì
  racisme
 • 滥用
  lànyòng
  misbruik
 • 诈骗
  zhàpiàn
  fraude
 • 谋杀
  móushā
  moord
 • 投诉
  tóusù
  klacht
 • 惩罚
  chéngfá
  straf
 • 宪法
  xiànfǎ
  grondwet
 • 天真
  tiānzhēn
  onschuld
 • 版权
  bǎnquán
  auteursrecht
 • 警察
  jǐngchá
  politie
 • 证据
  zhèngjù
  bewijs
 • 恐怖主义
  kǒngbù zhǔyì
  terrorisme
 • 侮辱
  wǔrǔ
  belediging
 • 暴徒
  bàotú
  menigte
 • 判决
  pànjué
  vonnis
 • 陪审团
  péishěn tuán
  jury
 • 凶手
  xiōngshǒu
  moordenaar
 • 刺客
  cìkè
  huurmoordenaar
 • 恐怖分子
  kǒngbù fèn zi
  terrorist
 • 人权
  rénquán
  mensenrecht
 • 声明
  shēngmíng
  verklaring
 • 巡逻队
  xúnluó duì
  patrouille
 • 操作
  cāozuò
  operatie
 • 间谍
  jiàndié
  spion

Andere woordenlijsten in het Chinees

Tobo app downloaden om Chinese woorden te leren

Leer de meest gebruikte Chinese woordjes met woordkaarten

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden