Taal en literatuur

"Taal en literatuur" Thematische woordenschat Chinees

42 woorden
动词
dòngcí
Flip
动词-werkwoord svg
动词
dòngcí
werkwoord
Pijl naar rechts
1 / 42
 • 动词
  dòngcí
  werkwoord
 • 形容词
  xíngróngcí
  bijvoeglijk naamwoord
 • 复数
  fùshù
  meervoud
 • 句子
  jùzi
  zin
 • 逗号
  dòuhào
  komma
 • 引号
  yǐnhào
  aanhalingsteken
 • 连字符
  lián zìfú
  koppelteken
 • 省略号
  shěnglüèhào
  beletselteken
 • 问号
  wènhào
  vraagteken
 • 翻译
  fānyì
  vertaling
 • 代名词
  dàimíngcí
  synoniem
 • 音节
  yīnjié
  lettergreep
 • 语言
  yǔyán
  taal
 • duàn
  paragraaf
 • 定义
  dìngyì
  definitie
 • diǎn
  punt
 • 口音
  kǒuyīn
  accent
 • 绕口令
  ràokǒulìng
  tongbreker
 • woord
 • 诗句
  shījù
  vers
 • 谜语
  míyǔ
  raadsel
 • 谚语
  yànyǔ
  spreekwoord
 • 传记
  zhuànjì
  biografie
 • 小说
  xiǎoshuō
  roman
 • 隐喻
  yǐnyù
  metafoor
 • 童话
  tónghuà
  sprookje
 • 文学
  wénxué
  literatuur
 • 代词
  dàicí
  voornaamwoord
 • 散文
  sǎnwén
  essay
 • 标题
  biāotí
  titel
 • 字迹
  zìjì
  handschrift
 • 摘要
  zhāiyào
  overzicht
 • 文本
  wén běn
  tekst
 • 首页
  shǒuyè
  titelpagina
 • 术语
  shùyǔ
  term
 • 章节
  zhāngjié
  hoofdstuk
 • 主题
  zhǔtí
  onderwerp
 • 意思
  yìsi
  betekenis
 • 文章
  wénzhāng
  artikel
 • 缩写
  suōxiě
  afkorting
 • 符号
  fúhào
  symbool
 • 传奇
  chuánqí
  legende

Andere woordenlijsten in het Chinees

Tobo app downloaden om Chinese woorden te leren

Leer de meest gebruikte Chinese woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden