Język i literatura

"Język i literatura" słówka po rosyjsku

43 słowa
глаго́л
glagól
Odwróć
глаго́л-czasownik svg
глаго́л
glagól
czasownik
Strzałka w prawo
1 / 43
 • глаго́л
  glagól
  czasownik
 • прилага́тельное
  prilagátelnoe
  przymiotnik
 • мно́жественное число́
  mnózhestvennoe chisló
  liczba mnoga
 • предложе́ние
  predlozhénie
  zdanie
 • запята́я
  zapyataya
  przecinek
 • кавы́чка
  kavíchka
  cudzysłów
 • Дефи́с
  defís
  myślnik
 • Многото́чие
  mnogotóchie
  wielokropek
 • Вопроси́тельный знак
  voprosítelnii znak
  pytajnik
 • Перево́д
  perevód
  tłumaczenie
 • сино́ним
  sinónim
  synonim
 • Слог
  slog
  sylaba
 • язы́к
  yazík
  język
 • абза́ц
  abzáts
  akapit
 • Определе́ние
  opredelénie
  definicja
 • То́чка
  tóchka
  kropka
 • акце́нт
  aktsént
  akcent
 • скорогово́рка
  skorogovórka
  łamaniec językowy
 • сло́во
  slóvo
  słowo
 • стих
  stikh
  wers
 • зага́дка
  zagádka
  zagadka
 • посло́вица
  poslóvitsa
  przysłowie
 • биогра́фия
  biográfiya
  biografia
 • рома́н
  román
  powieść
 • Мета́фора
  metáfora
  metafora
 • Ска́зка
  skázka
  bajka
 • литерату́ра
  literatúra
  literatura
 • местоиме́ние
  mestoiménie
  zaimek
 • эссе́
  essé
  esej
 • Заголо́вок
  zagolóvok
  nagłówek
 • по́черк
  pócherk
  pismo
 • резюме́
  rezyumé
  streszczenie
 • текст
  tekst
  tekst
 • исто́рия (расска́з)
  istóriya (rasskáz)
  historia (opowiadanie)
 • Ти́тульная страни́ца
  títulnaya stranítsa
  strona tytułowa
 • те́рмин
  términ
  termin
 • глава́
  glavá
  rozdział
 • Те́ма
  téma
  temat
 • Значе́ние
  znachénie
  znaczenie
 • Статья́
  statyá
  artykuł
 • аббревиату́ра
  abbreviatúra
  skrót
 • си́мвол
  símvol
  symbol
 • Леге́нда
  legénda
  legenda

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!