Geschiedenis

"Geschiedenis" Thematische woordenschat Chinees

25 woorden
国王
guówáng
Flip
国王-koning svg
国王
guówáng
koning
Pijl naar rechts
1 / 25
 • 国王
  guówáng
  koning
 • 女王
  nǚwáng
  koningin
 • 公主
  gōngzhǔ
  prinses
 • 王子
  wángzǐ
  prins
 • 历史
  lìshǐ
  geschiedenis
 • 骑士
  qíshì
  ridder
 • 王国
  wángguó
  keizerrijk
 • 皇帝
  huángdì
  keizer
 • 文明
  wénmíng
  beschaving
 • 冰期
  bīngqí
  ijstijd
 • 王位
  wángwèi
  troon
 • 殖民地
  zhímíndì
  kolonie
 • 武士阶级
  wǔshì jiējí
  samurai
 • 地牢
  dìláo
  kerker
 • 时代
  shídài
  tijdperk
 • 祖先
  zǔxiān
  voorouder
 • 世纪
  shìjì
  eeuw
 • 独裁者
  dúcái zhě
  dictator
 • 人权
  rénquán
  mensenrecht
 • 化石
  huàshí
  fossiel
 • 神话
  shénhuà
  mythe
 • 革命
  gémìng
  revolutie
 • 社会主义
  shèhuì zhǔyì
  socialisme
 • 资本主义
  zīběn zhǔyì
  kapitalisme
 • 民主
  mínzhǔ
  democratie

Andere woordenlijsten in het Chinees

Tobo app downloaden om Chinese woorden te leren

Leer de meest gebruikte Chinese woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden