Berufe

Berufe Wortliste | Vokabeln Chinesisch

89 Wörter
老师
lǎoshī
Umdrehen
老师-Lehrer svg
老师
lǎoshī
Lehrer
Pfeil nach rechts
1 / 89
 • 老师
 • 飞行员
 • 医生
 • 建筑师
 • 律师
 • 警察
 • 歌手
 • 服务员
 • 摄影师
 • 工程师
 • 记者
 • 艺术家
 • 面包师
 • 药剂师
 • 政治家
 • 商人
 • 演员
 • 女演员
 • 科学家
 • 牙医
 • 法官
 • 卖家
 • 护士
 • 士兵
 • 会计师
 • 消防员
 • 农民
 • 经理
 • 园丁
 • 理发师
 • 花商
 • 电工
 • 经济学家
 • 建筑工人
 • 屠夫
 • 家庭主妇
 • 保姆
 • 锁匠
 • 图书管理员
 • 验光师
 • 救生员
 • 木匠
 • 作者
 • 模特
 • 兽医
 • 妇科医生
 • 译者
 • 宇航员
 • 水管工
 • 邮递员
 • 调酒师
 • 裁缝
 • 音乐家
 • 画家
 • 秘书
 • 投资者
 • 舞者
 • 牧羊人
 • 吉他手
 • 技术员
 • 作曲家
 • 顾问
 • 列车长
 • 外科医生
 • 助产士
 • 渔夫
 • 校长
 • 游侠
 • 接待员
 • 治疗师
 • 大使
 • 杂技演员
 • 设计师
 • 替身演员
 • 狱警
 • 厨师
 • 魔术师
 • 保镖
 • 心理医生
 • 企业家
 • 软件开发人员
 • 天文学家
 • 收银员
 • 矿工
 • 诗人
 • 院长
 • 乘务员
 • 教授
 • 分析师

Weitere Wortlisten auf Chinesisch

Tobo Chinesisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Chinesisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen