Matematika a Geometrie

"Matematika a Geometrie" Japonská slovíčka - slovní zásoba

27 slovo
角度
かくど
kakudo
Otočit
角度-úhel svg
角度
かくど
kakudo
úhel
Šipka doprava
1 / 27
 • 角度
  かくど
  kakudo
  úhel
 • まる
  maru
  kruh
 • 四角
  しかく
  shikaku
  čtverec
 • 長方形
  ちょうほうけい
  chō hōkei
  obdélník
 • せん
  sen
  čára
 • てん
  ten
  bod
 • 直径
  ちょっけい
  chokkei
  průměr
 • 半径
  はんけい
  hankei
  poloměr
 • 体積
  たいせき
  taiseki
  objem
 • 五角形
  ごかっけい
  gokakkei
  pětiúhelník
 • きゅう
  kyū
  okruh
 • コーン
  kōn
  kužel
 • 円筒
  えんとう
  entō
  válec
 • 三角形
  さんかっけい
  sankakkei
  trojúhelník
 • 幾何学
  きかがく
  kika-gaku
  geometrie
 • 四分の一
  よんぶんのいち
  yon-bun no ichi
  čtvrt
 • 曲線
  きょくせん
  kyokusen
  křivka
 • 平均
  へいきん
  heikin
  průměr
 • パーセント
  pāsento
  procento
 • キューブ
  kyūbu
  krychle
 • 多角形
  たかっけい
  takakkei
  mnohoúhelník
 • プラス
  purasu
  plus
 • 平方根
  へいほうこん
  heihōkon
  odmocnina
 • かたち
  katachi
  tvar
 • 楕円
  だえん
  daen
  elipsa
 • 合計
  ごうけい
  gōkei
  součet
 • ピラミッド
  piramiddo
  pyramida

Objevte další seznamy japonských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Japonština!

Naučte se nejpoužívanější japonská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!