Jazyk a Literatura

"Jazyk a Literatura" Japonská slovíčka - slovní zásoba

42 slovo
ぶん
bun
Otočit
文-věta svg
ぶん
bun
věta
Šipka doprava
1 / 42
 • ぶん
  bun
  věta
 • 動詞
  どうし
  dōshi
  sloveso
 • 形容詞
  けいようし
  keiyō shi
  přídavné jméno
 • 複数形
  ふくすうけい
  fukusū-kei
  množné číslo
 • コンマ
  konma
  čárka
 • 鍵かっこ
  かぎかっこ
  kagi kakko
  uvozovka
 • ハイフン
  haifun
  spojovník
 • 省略記号
  しょうりゃくきごう
  shōrya ku kigō
  výpustka
 • はてな
  hatena
  otazník
 • 翻訳
  ほんやく
  hon'yaku
  překlad
 • 同義語
  どうぎご
  dōgi go
  synonymum
 • 音節
  おんせつ
  onsetsu
  slabika
 • 言語
  げんご
  gengo
  jazyk
 • 段落
  だんらく
  danraku
  odstavec
 • 定義
  ていぎ
  teigi
  definice
 • てん
  ten
  tečka
 • なまり
  namari
  přízvuk
 • 早口ことば
  はやくちことば
  hayakuchi kotoba
  jazykolam
 • 言葉
  ことば
  kotoba
  slovo
 • バース
  bāsu
  verš
 • なぞなぞ
  nazonazo
  hádanka
 • ことわざ
  kotowaza
  přísloví
 • 伝記
  でんき
  denki
  životopis
 • 小説
  しょうせつ
  shōsetsu
  román
 • 比喩
  ひゆ
  hiyu
  metafora
 • おとぎ話
  おとぎばなし
  otogibanashi
  pohádka
 • 文学
  ぶんがく
  bungaku
  literatura
 • 代名詞
  だいめいし
  dai meishi
  zájmeno
 • 論文
  ろんぶん
  ronbun
  slohová práce
 • 見出し
  みだし
  midashi
  nadpis
 • 手書き
  てがき
  tegaki
  rukopis
 • 要約
  ようやく
  yōyaku
  shrnutí
 • 物語
  ものがたり
  monogatari
  příběh
 • 表紙
  ひょうし
  hyōshi
  titulní strana
 • 用語
  ようご
  yōgo
  výraz
 • しょう
  shō
  kapitola
 • 主題
  しゅだい
  shudai
  námět
 • 意味
  いみ
  imi
  význam
 • 記事
  きじ
  kiji
  článek
 • 略語
  りゃくご
  rya kugo
  zkratka
 • 記号
  きごう
  kigō
  symbol
 • 伝説
  でんせつ
  densetsu
  legenda

Objevte další seznamy japonských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Japonština!

Naučte se nejpoužívanější japonská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!