Jazyk a Literatura

"Jazyk a Literatura" Japonská slovíčka

42 slovo
動詞
どうし
dōshi
Otočit
動詞
動詞
どうし
dōshi
sloveso
Šipka doprava
1 / 42
 • 動詞
  どうし
  dōshi
  sloveso
 • 形容詞
  けいようし
  keiyōshi
  přídavné jméno
 • 複数形
  ふくすうけい
  fukusūkei
  množné číslo
 • ぶん
  bun
  věta
 • コンマ
  konma
  čárka
 • 鍵かっこ
  かぎかっこ
  kagikakko
  uvozovka
 • ハイフン
  haifun
  spojovník
 • 省略記号
  しょうりゃくきごう
  shōryakukigō
  výpustka
 • 疑問符
  gimonfu
  otazník
 • 翻訳
  ほんやく
  hon'yaku
  překlad
 • 同義語
  どうぎご
  dōgigo
  synonymum
 • 音節
  おんせつ
  onsetsu
  slabika
 • 言語
  げんご
  gengo
  jazyk
 • 段落
  だんらく
  danraku
  odstavec
 • 定義
  ていぎ
  teigi
  definice
 • てん
  ten
  tečka
 • なまり
  namari
  přízvuk
 • 早口言葉
  はやくちことば
  hayakuchikotoba
  jazykolam
 • 言葉
  ことば
  kotoba
  slovo
 • 韻文
  inbun
  verš
 • なぞなぞ
  nazonazo
  hádanka
 • ことわざ
  kotowaza
  přísloví
 • 伝記
  でんき
  denki
  životopis
 • 小説
  しょうせつ
  shōsetsu
  román
 • メタファー
  metafā
  metafora
 • おとぎ話
  おとぎばなし
  otogibanashi
  pohádka
 • 文学
  ぶんがく
  bungaku
  literatura
 • 代名詞
  だいめいし
  daimeishi
  zájmeno
 • エッセイ
  essei
  slohová práce
 • 見出し
  みだし
  midashi
  nadpis
 • 手書き
  てがき
  tegaki
  rukopis
 • 要約
  ようやく
  yōyaku
  shrnutí
 • 物語
  ものがたり
  monogatari
  příběh
 • 表紙
  ひょうし
  hyōshi
  titulní strana
 • 用語
  ようご
  yōgo
  výraz
 • しょう
  shō
  kapitola
 • 主題
  しゅだい
  shudai
  námět
 • 意味
  いみ
  imi
  význam
 • 記事
  きじ
  kiji
  článek
 • 略語
  りゃくご
  ryakugo
  zkratka
 • 記号
  きごう
  kigō
  symbol
 • 伝説
  でんせつ
  densetsu
  legenda

Objevte další seznamy japonských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo!

Naučte se nejpoužívanější japonská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!