domates-tomato

How to say "tomato" in Turkish?

Meaning of domates is tomato in English.

Turkish Translation
domates
  • ekmek
  • yumurta
  • peynir
  • elma
  • muz
  • patates
  • çilek
  • karpuz
  • limon
  • soğan

Download Tobo now!

Memorize most common Turkish words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App