музе́й-musée

Comment dire "musée" en russe?

musée en russe: музе́й. Comment prononcer музе́й en russe?

La traduction
музе́й
muzéi
 • иску́сство
 • карти́на
 • му́зыка
 • Поэ́ма
 • о́пера
 • галере́я
 • биле́т
 • Ста́туя
 • вы́ставка
 • бале́т
 • дом
 • шко́ла
 • железнодоро́жный вокза́л
 • больни́ца
 • оте́ль
 • парк
 • Кафе́
 • Банк
 • рестора́н
 • торго́вый центр
 • на́рды
 • пазл
 • игру́шка
 • Игра́ в ко́сти
 • Ша́хматы
 • ша́хматная доска́
 • мяч
 • каче́ли
 • карусе́ль
 • го́рка
 • по́езд
 • железнодоро́жный вокза́л
 • самолёт
 • Аэропо́рт
 • па́спорт
 • ви́за
 • Ка́рта
 • тури́ст
 • Рюкза́к
 • Брони́рование

Téléchargez Tobo maintenant!

Apprendre avec les jeux de mots.

Télécharger l'application Tobo pour iOSTélécharger l'application Tobo pour Android