Ülkeler

Ülkeler Rusça Kelime Listesi

52 kelime
Соединённые Шта́ты Аме́рики
soedinyonnie shtáti amériki
Çevir
Соединённые Шта́ты Аме́рики-Amerika Birleşik Devletleri svg
Соединённые Шта́ты Аме́рики
soedinyonnie shtáti amériki
Amerika Birleşik Devletleri
Sağ ok
1 / 52
 • Соединённые Шта́ты Аме́рики
 • Росси́я
 • Япо́ния
 • Герма́ния
 • Великобрита́ния
 • Фра́нция
 • Ита́лия
 • Испа́ния
 • Нидерла́нды
 • Португа́лия
 • Шве́ция
 • Швейца́рия
 • Австра́лия
 • Ту́рция
 • И́ндия
 • По́льша
 • Финля́ндия
 • Ирла́ндия
 • Брази́лия
 • Сау́довская Ара́вия
 • Аргенти́на
 • Норве́гия
 • Украи́на
 • Но́вая Зела́ндия
 • Слове́ния
 • Че́хия
 • Ю́жная Коре́я
 • Хорва́тия
 • Гре́ция
 • А́встрия
 • Еги́пет
 • Алба́ния
 • Болга́рия
 • Румы́ния
 • Се́рбия
 • Туни́с
 • Си́рия
 • Таила́нд
 • Ю́жная А́фрика
 • Алжи́р
 • Ве́нгрия
 • Кипр
 • Кана́да
 • Колу́мбия
 • Ку́ба
 • Ме́ксика
 • Арме́ния
 • Азербайджа́н
 • Кита́й
 • Гру́зия
 • Индоне́зия
 • Бе́льгия

Diğer Rusça Kelime Listelerini Keşfet!

Tobo Rusça kelime kartı uygulamasını indir!

Oyun oynayarak sık kullanılan Rusça kelimeleri ve okunuşlarını öğren!

Tobo iOS uygulamasını indirTobo Android uygulamasını indir