Dil ve Yazı

Dil ve Yazı Rusça Kelime Listesi

43 kelime
глаго́л
glagól
Çevir
глаго́л-fiil svg
глаго́л
glagól
fiil
Sağ ok
1 / 43
 • глаго́л
 • прилага́тельное
 • мно́жественное число́
 • предложе́ние
 • запята́я
 • кавы́чка
 • Дефи́с
 • Многото́чие
 • Вопроси́тельный знак
 • Перево́д
 • сино́ним
 • Слог
 • язы́к
 • абза́ц
 • Определе́ние
 • То́чка
 • акце́нт
 • скорогово́рка
 • сло́во
 • стих
 • зага́дка
 • посло́вица
 • биогра́фия
 • рома́н
 • Мета́фора
 • Ска́зка
 • литерату́ра
 • местоиме́ние
 • эссе́
 • Заголо́вок
 • по́черк
 • резюме́
 • текст
 • исто́рия (расска́з)
 • Ти́тульная страни́ца
 • те́рмин
 • глава́
 • Те́ма
 • Значе́ние
 • Статья́
 • аббревиату́ра
 • си́мвол
 • Леге́нда

Diğer Rusça Kelime Listelerini Keşfet!

Tobo Rusça kelime kartı uygulamasını indir!

Oyun oynayarak sık kullanılan Rusça kelimeleri ve okunuşlarını öğren!

Tobo iOS uygulamasını indirTobo Android uygulamasını indir