Профессии

Китайские слова по темам "Профессии"

89 слова
老师
Lǎoshī
Перевернуть
老师-учи́тель svg
老师
Lǎoshī
учи́тель
Правая стрелка
1 / 89
 • 老师
  Lǎoshī
  учи́тель
 • 飞行员
  fēixíngyuán
  пило́т
 • 法官
  fǎguān
  Судья́
 • 卖家
  màijiā
  Продаве́ц
 • 建筑师
  jiànzhú shī
  архите́ктор
 • 警察
  jǐngchá
  полице́йский
 • 服务员
  fúwùyuán
  Официа́нт
 • 摄影师
  shèyǐng shī
  Фото́граф
 • 工程师
  gōngchéngshī
  инжене́р
 • 记者
  jìzhě
  журнали́ст
 • 艺术家
  yìshùjiā
  худо́жник
 • 面包师
  miànbāo shī
  Пе́карь
 • 护士
  hùshì
  Медсестра́
 • 律师
  lǜshī
  адвока́т
 • 士兵
  shìbīng
  солда́т
 • 会计师
  kuàijìshī
  бухга́лтер
 • 演员
  yǎnyuán
  актёр
 • 女演员
  nǚ yǎnyuán
  Актри́са
 • 牙医
  yáyī
  Стомато́лог
 • 消防员
  xiāofáng yuán
  Пожа́рный
 • 农民
  nóngmín
  фе́рмер
 • 经理
  Jīnglǐ
  ме́неджер
 • 园丁
  yuándīng
  садо́вник
 • 理发师
  lǐfǎ shī
  парикма́хер
 • 花商
  huā shāng
  флори́ст
 • 电工
  diàngōng
  эле́ктрик
 • 经济学家
  Jīngjì xué jiā
  экономи́ст
 • 药剂师
  yàojì shī
  Апте́карь
 • 建筑工人
  jiànzhú gōngrén
  строи́тель
 • 屠夫
  túfū
  мясни́к
 • 家庭主妇
  jiātíng zhǔfù
  домохозя́йка
 • 保姆
  bǎomǔ
  ня́ня
 • 锁匠
  suǒ jiàng
  сле́сарь
 • 图书管理员
  túshū guǎnlǐ yuán
  библиоте́карь
 • 验光师
  yànguāng shī
  о́птик
 • 救生员
  jiùshēng yuán
  Спаса́тель
 • 木匠
  mùjiàng
  Пло́тник
 • 医生
  yīshēng
  Врач
 • 歌手
  gēshǒu
  певе́ц
 • 作者
  zuòzhě
  А́втор
 • 模特
  mótè
  моде́ль
 • 兽医
  shòuyī
  Ветерина́р
 • 妇科医生
  fùkē yīshēng
  Гинеко́лог
 • 译者
  yì zhě
  Перево́дчик
 • 宇航员
  yǔháng yuán
  Космона́вт
 • 水管工
  shuǐ guǎn gōng
  санте́хник
 • 邮递员
  yóudìyuán
  Почтальо́н
 • 调酒师
  tiáo jiǔ shī
  Ба́рмен
 • 裁缝
  cáiféng
  портно́й
 • 音乐家
  yīnyuè jiā
  музыка́нт
 • 画家
  huàjiā
  худо́жник
 • 秘书
  mìshū
  секрета́рь
 • 科学家
  kēxuéjiā
  учёный
 • 投资者
  tóuzī zhě
  вкла́дчик
 • 舞者
  wǔ zhě
  танцо́вщи́ца
 • 牧羊人
  mùyáng rén
  Пасту́х
 • 吉他手
  jítā shǒu
  гитари́ст
 • 技术员
  jìshù yuán
  Те́хник
 • 作曲家
  zuòqǔ jiā
  компози́тор
 • 顾问
  gùwèn
  консульта́нт
 • 导体
  dǎotǐ
  конду́ктор
 • 外科医生
  wàikē yīshēng
  Хиру́рг
 • 助产士
  zhùchǎnshì
  Повиту́ха
 • 渔夫
  yúfū
  Рыба́к
 • 校长
  xiàozhǎng
  дире́ктор шко́лы
 • 游侠
  yóuxiá
  Ре́йнджер
 • 接待员
  jiēdài yuán
  портье́
 • 治疗师
  zhìliáo shī
  Терапе́вт
 • 大使
  dàshǐ
  Посо́л
 • 政治家
  zhèngzhì jiā
  поли́тик
 • 商人
  shāngrén
  Предпринима́тель
 • 杂技演员
  zájì yǎnyuán
  акроба́т
 • 设计师
  shèjì shī
  диза́йнер
 • 替身演员
  tìshēn yǎnyuán
  каскадёр
 • 狱警
  yùjǐng
  тюре́мная охра́на
 • 厨师
  chúshī
  Шеф-по́вар
 • 魔术师
  móshù shī
  Волше́бник
 • 保镖
  bǎobiāo
  Телохрани́тель
 • 心理医生
  xīnlǐ yīshēng
  Психиа́тр
 • 企业家
  qǐyè jiā
  предпринима́тель
 • 电脑业者
  diànnǎo yèzhě
  разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
 • 天文学家
  tiānwénxué jiā
  астроно́м
 • 收银员
  shōuyín yuán
  Касси́р
 • 矿工
  kuànggōng
  шахтёр
 • 诗人
  shīrén
  поэ́т
 • 院长
  yuàn zhǎng
  Дека́н
 • 乘务员
  chéngwùyuán
  стюарде́сса
 • 教授
  jiàoshòu
  профе́ссор
 • 分析师
  fēnxī shī
  анали́тик

Посмотреть Другие Китайские Слова по Темам

Скачайте Tobo Китайский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые китайские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App