Профессии

Итальянские слова по темам "Профессии"

90 слова
l'insegnante
Перевернуть
l'insegnante-учи́тель svg
l'insegnante
учи́тель
Правая стрелка
1 / 90
 • l'insegnante
  учи́тель
 • il pilota
  пило́т
 • il giudice
  Судья́
 • il venditore
  Продаве́ц
 • l'architetto
  архите́ктор
 • il poliziotto
  полице́йский
 • il cameriere
  Официа́нт
 • il fotografo
  Фото́граф
 • l'ingegnere
  инжене́р
 • il giornalista
  журнали́ст
 • l'artista
  худо́жник
 • il fornaio
  Пе́карь
 • l'infermiera
  Медсестра́
 • l'avvocato
  адвока́т
 • il soldato
  солда́т
 • il ragioniere
  бухга́лтер
 • l'attore
  актёр
 • l'attrice
  Актри́са
 • il dentista
  Стомато́лог
 • il pompiere
  Пожа́рный
 • il contadino
  фе́рмер
 • il manager
  ме́неджер
 • il giardiniere
  садо́вник
 • il parrucchiere
  парикма́хер
 • il fioraio
  флори́ст
 • l'elettricista
  эле́ктрик
 • l'economista
  экономи́ст
 • il farmacista
  Апте́карь
 • l'operaio edile
  строи́тель
 • il macellaio
  мясни́к
 • la casalinga
  домохозя́йка
 • il cineoperatore
  киноопера́тор
 • la baby-sitter
  ня́ня
 • il fabbro
  сле́сарь
 • il bibliotecario
  библиоте́карь
 • l'ottico
  о́птик
 • il bagnino
  Спаса́тель
 • il falegname
  Пло́тник
 • il dottore
  Врач
 • il cantante
  певе́ц
 • l'autore
  А́втор
 • il modello
  моде́ль
 • il veterinario
  Ветерина́р
 • il ginecologo
  Гинеко́лог
 • il traduttore
  Перево́дчик
 • l'astronauta
  Космона́вт
 • l'idraulico
  санте́хник
 • il postino
  Почтальо́н
 • il barista
  Ба́рмен
 • il sarto
  портно́й
 • il musicista
  музыка́нт
 • il pittore
  худо́жник
 • la segretaria
  секрета́рь
 • lo scienziato
  учёный
 • l'investitore
  вкла́дчик
 • la ballerina
  танцо́вщи́ца
 • il pastore
  Пасту́х
 • il chitarrista
  гитари́ст
 • il tecnico
  Те́хник
 • il compositore
  компози́тор
 • il consulente
  консульта́нт
 • il controllore
  конду́ктор
 • il chirurgo
  Хиру́рг
 • l'ostetrica
  Повиту́ха
 • il pescatore
  Рыба́к
 • il direttore di scuola
  дире́ктор шко́лы
 • il ranger
  Ре́йнджер
 • l'addetto alla reception
  портье́
 • il terapista
  Терапе́вт
 • l'ambasciatore
  Посо́л
 • il politico
  поли́тик
 • l'uomo d'affari
  Предпринима́тель
 • l'acrobata
  акроба́т
 • il designer
  диза́йнер
 • la controfigura
  каскадёр
 • la guardia carceraria
  тюре́мная охра́на
 • lo chef
  Шеф-по́вар
 • il mago
  Волше́бник
 • la guardia del corpo
  Телохрани́тель
 • lo psichiatra
  Психиа́тр
 • il barbiere
  мужско́й парикма́хер
 • l'imprenditore
  предпринима́тель
 • sviluppatore software
  разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
 • l'astronomo
  астроно́м
 • il cassiere
  Касси́р
 • il minatore
  шахтёр
 • il poeta
  поэ́т
 • l'assistente di volo
  стюарде́сса
 • il professore
  профе́ссор
 • l'analista
  анали́тик

Посмотреть Другие Итальянские Слова по Темам

Скачайте Tobo Итальянский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые итальянские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App