Biznes

"Biznes" słówka po rosyjsku

62 słowa
рабо́тник
rabótnik
Odwróć
рабо́тник-pracownik svg
рабо́тник
rabótnik
pracownik
Strzałka w prawo
1 / 62
 • рабо́тник
  rabótnik
  pracownik
 • работода́тель
  rabotodátel
  Pracodawca
 • бренд
  brend
  Marka
 • Конфере́нция
  Konferéntsiya
  konferencja
 • нало́г
  nalóg
  Podatek
 • визи́тная ка́рточка
  vizítnaya kártochka
  wizytówka
 • при́быль
  príbil
  Zysk
 • инвести́ции
  investítsii
  Inwestycja
 • Прое́кт
  Proékt
  projekt
 • покупа́тель
  pokupátel
  klient
 • карье́ра
  karéra
  kariera
 • зарпла́та
  zarpláta
  Wynagrodzenie
 • страте́гия
  stratégiya
  Strategia
 • дохо́д
  dokhód
  Dochód
 • бюдже́т
  byudzhét
  Budżet
 • сотру́дничество
  sotrúdnichestvo
  partnerstwo
 • рабо́чее ме́сто
  rabóchee mésto
  Miejsce pracy
 • подрабо́тка
  podrabótka
  Praca w niepełnym wymiarze godzin
 • компа́ния
  kompániya
  firma
 • нача́льник
  nachálnik
  szef
 • Штаб-кварти́ра
  Shtab-kvartíra
  siedziba
 • рекла́ма
  rekláma
  Reklama
 • Портфе́ль
  Portfél
  Teczka
 • основа́тель
  osnovátel
  założyciel
 • расчётный чек
  raschyotnii chek
  czek
 • долг
  dolg
  dług
 • Платёж
  Platyozh
  Płatność
 • банкро́тство
  bankrótstvo
  bankructwo
 • По́дпись
  Pódpis
  Podpis
 • сверхуро́чное вре́мя
  sverkhuróchnoe vrémya
  nadgodziny
 • Креди́т
  Kredít
  Pożyczka
 • наста́вник
  nastávnik
  mentor
 • Логоти́п
  Logotíp
  Logo
 • резюме́
  rezyumé
  życiorys
 • проду́кт
  prodúkt
  produkt
 • план
  plan
  plan
 • докуме́нт
  dokumént
  dokument
 • ма́ркетинг
  márketing
  Marketing
 • Сде́лка
  Sdélka
  Umowa
 • нали́чные де́ньги
  nalíchnyye dén'gi
  gotówka
 • квалифика́ция
  kvalifikátsiya
  kwalifikacja
 • организа́ция
  organizátsiya
  Organizacja
 • встре́ча
  vstrécha
  Spotkanie
 • иера́рхия
  ierárkhiya
  hierarchia
 • обра́тная связь
  obrátnaya svyaz
  opinia
 • Риск
  Risk
  ryzyko
 • произво́дство
  proizvódstvo
  Produkcja
 • эффекти́вность
  effektívnost
  wydajność
 • о́фис
  ófis
  biuro
 • Собесе́дование
  Sobesédovanie
  rozmowa kwalifikacyjna
 • производи́тельность
  proizvodítelnost
  wydajność
 • Сто́имость
  Stóimost
  koszt
 • контра́кт
  kontrákt
  umowa
 • торго́вля
  torgóvlya
  handel
 • цена́
  tsená
  cena
 • Страхо́вка
  Strakhóvka
  Ubezpieczenie
 • вы́ход на пе́нсию
  víkhod na pénsiyu
  Emerytura
 • персона́л
  personál
  Personel
 • профе́ссия
  proféssiya
  zawód
 • безрабо́тица
  bezrabótitsa
  bezrobocie
 • Предпринима́тель
  Predprinimátel
  Biznesmen
 • колле́га
  kolléga
  kolega

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!