Musica & strumenti musicali

"Musica & strumenti musicali" Russo Vocaboli

31 parole
му́зыка
múzika
Capovolgi
му́зыка
му́зыка
múzika
musica
Freccia destra
1 / 31
 • му́зыка
 • гита́ра
 • Фле́йта
 • Скри́пка
 • пиани́но
 • Бараба́н
 • певе́ц
 • компози́тор
 • Гру́ппа
 • альбо́м
 • пе́сня
 • текст пе́сни
 • Мело́дия
 • ритм
 • конце́рт
 • Хор
 • орке́стр
 • бараба́нщик
 • бале́т
 • о́пера
 • Мюзикл
 • Джаз
 • симфо́ния
 • инструме́нт
 • А́рфа
 • дуэ́т
 • Микрофо́н
 • Нау́шники
 • дина́мик
 • Сце́на
 • за́пись

Altro vocabolario in russo

Scarica Tobo

Impara velocemente il russo con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android