Famiglia

"Famiglia" Cinese Vocaboli

29 parole
母亲
mǔqīn
Capovolgi
母亲-madre svg
母亲
mǔqīn
madre
Freccia destra
1 / 29
 • 母亲
  mǔqīn
  madre
 • 父亲
  fùqīn
  padre
 • 妹妹 / 姐姐
  mèimei / jiějie
  sorella
 • 兄弟
  xiōngdì
  fratello
 • 女儿
  nǚ'ér
  figlia
 • 儿子
  érzi
  figlio
 • 妻子
  qīzi
  moglie
 • 丈夫
  zhàngfū
  marito
 • 祖母
  zǔmǔ
  nonna
 • 祖父
  zǔfù
  nonno
 • 孙子
  sūnzi
  nipote
 • 孙女
  sūnnǚ
  nipotina
 • 父母
  fùmǔ
  genitori
 • 祖父母
  zǔfùmǔ
  nonni
 • 姑妈
  gūmā
  zia
 • 叔叔
  shūshu
  zio
 • 表兄弟
  Biǎo xiōngdì
  cugino
 • 双胞胎
  shuāngbāotāi
  gemello
 • 寡妇
  guǎfù
  vedova
 • 婆婆/丈母娘
  pópo/zhàngmǔniáng
  suocera
 • 岳父
  yuèfù
  suocero
 • 未婚夫
  wèihūnfū
  fidanzato
 • 侄子
  zhízi
  nipote
 • 侄女
  zhínǚ
  nipote
 • 家庭
  jiātíng
  famiglia
 • 儿童
  értóng
  bambino / bambina
 • 亲戚
  qīnqī
  parente
 • 后妈
  hòumā
  matrigna
 • 孤儿
  gū'ér
  orfano

Altro vocabolario in cinese

Scarica Tobo Cinese

Impara velocemente il cinese con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android