Les animaux

Les animaux - Liste des mots en russe

103 mots
живо́тное
zhivótnoe
Retourner
живо́тное-animal svg
живо́тное
zhivótnoe
animal
Flèche de droite
1 / 103
 • живо́тное
 • соба́ка
 • ко́шка
 • пти́ца
 • лев
 • ло́шадь
 • обезья́на
 • коро́ва
 • медве́дь
 • слон
 • лиса́
 • жира́ф
 • верблю́д
 • кро́лик
 • мышь
 • тигр
 • волк
 • змея́
 • кенгуру́
 • крокоди́л
 • лягу́шка
 • у́тка
 • пингви́н
 • осёл
 • овца́
 • коза́
 • Гусь
 • бе́лка
 • лету́чая мышь
 • кит
 • зе́бра
 • дельфи́н
 • павли́н
 • гори́лла
 • стра́ус
 • бе́лый медве́дь
 • ёж
 • оле́нь
 • сова́
 • орёл
 • го́лубь
 • аку́ла
 • Краб
 • меду́за
 • морска́я звезда́
 • свинья́
 • ле́бедь
 • бык
 • ры́ба
 • тюле́нь
 • черепа́ха
 • панте́ра
 • ку́рица
 • пету́х
 • осьмино́г
 • скорпио́н
 • Ома́р
 • ба́бочка
 • пчела́
 • Мураве́й
 • кома́р
 • дя́тел
 • Я́щерица
 • пау́к
 • Попуга́й
 • ла́ска
 • По́ни
 • цыплёнок
 • Диноза́вр
 • Мул
 • Ягнёнок
 • у́стрица
 • воро́на
 • кры́са
 • ми́дия
 • койо́т
 • Креве́тка
 • канаре́йка
 • лосо́сь
 • воробе́й
 • морско́й конёк
 • У́горь
 • ули́тка
 • Оса́
 • тарака́н
 • кузне́чик
 • гу́сеница
 • во́рон
 • хвост
 • Рог
 • Перо́
 • насеко́мое
 • подко́ва
 • червя́к
 • Котёнок
 • Клюв
 • крыло́
 • я́стреб
 • Дома́шнее живо́тное
 • Щено́к
 • гнездо́
 • Ла́па
 • ко́готь

Découvrez d'autres listes de mots en russe

Téléchargez Tobo Russe maintenant!

Mémorisez les mots les plus courants en russe. Apprendre avec les jeux de mots et les listes de mots. Utilisez des flashcards pour maîtriser le vocabulaire de base fréquemment utilisé.

Télécharger l'application Tobo pour iOSTélécharger l'application Tobo pour Android