Les aliments

Les aliments - Liste des mots en russe

125 mots
хлеб
khleb
Retourner
хлеб
хлеб
khleb
pain
Flèche de droite
1 / 125
 • хлеб
 • яйцо́
 • сыр
 • я́блоко
 • Бана́н
 • Помидо́р
 • карто́фель
 • Клубни́ка
 • Арбу́з
 • Лимо́н
 • Лук
 • апельси́н
 • Огуре́ц
 • Га́мбургер
 • Сала́т
 • Рис
 • шокола́д
 • моро́женое
 • са́ндвич
 • макаро́ны
 • омле́т
 • са́хар
 • мёд
 • Варе́нье
 • ма́сло
 • соль
 • Пи́цца
 • Ветчина́
 • колбаса́
 • Свини́на
 • говя́дина
 • чесно́к
 • бро́кколи
 • абрико́с
 • Виногра́д
 • ара́хис
 • Гриб
 • Оли́вка
 • анана́с
 • ке́тчуп
 • Майоне́з
 • попкорн
 • Морко́вь
 • гре́йпфрут
 • Десе́рт
 • Шпина́т
 • Ты́ква
 • Кукуру́за
 • Баклажа́н
 • Горчи́ца
 • Гру́ша
 • Чере́шня
 • Ды́ня
 • Пе́рсик
 • ежеви́ка
 • Мали́на
 • киви
 • изю́м
 • кашта́н
 • лесно́й оре́х
 • гре́цкий оре́х
 • минда́ль
 • вани́ль
 • Горо́х
 • мука́
 • окра
 • Цветна́я капу́ста
 • Сельдере́й
 • Коко́с
 • Сли́ва
 • грана́т
 • кори́ца
 • мя́та
 • тимья́н
 • розмари́н
 • шафра́н
 • тмин
 • бата́т
 • ре́па
 • свёкла
 • авока́до
 • артишо́к
 • капу́ста
 • инжи́р
 • спа́ржа
 • кра́сная капу́ста
 • лук-поре́й
 • чечеви́ца
 • фасо́ль
 • Карто́фель фри
 • Имби́рь
 • ледене́ц
 • Ара́хисовое ма́сло
 • йо́гурт
 • пу́динг
 • шелкови́ца
 • бифште́кс
 • Суп
 • конфе́та
 • Проду́кты пита́ния
 • караме́ль
 • оли́вковое ма́сло
 • Жева́тельная рези́нка
 • Беко́н
 • фрикаде́лька
 • Спе́ции
 • Те́сто
 • оре́х ке́шью
 • круасса́н
 • чёрный пе́рец
 • у́ксус
 • Со́ус
 • о́вощ
 • мя́со
 • Тушёное мя́со
 • ингредие́нт
 • Блин
 • Заку́ска
 • пече́нье
 • Фрукт
 • Тост
 • реце́пт
 • За́втрак
 • обе́д
 • у́жин

Autres sujets

Téléchargez Tobo maintenant!

Apprendre avec les jeux de mots.

Télécharger l'application Tobo pour iOSTélécharger l'application Tobo pour Android