Les aliments

Les aliments - Liste des mots en russe

125 mots
хлеб
khleb
Retourner
хлеб-pain svg
хлеб
khleb
pain
Flèche de droite
1 / 125
 • хлеб
 • яйцо́
 • сыр
 • я́блоко
 • Бана́н
 • Помидо́р
 • карто́фель
 • Клубни́ка
 • Арбу́з
 • Лимо́н
 • Лук
 • апельси́н
 • Огуре́ц
 • Га́мбургер
 • Сала́т
 • Рис
 • шокола́д
 • моро́женое
 • са́ндвич
 • макаро́ны
 • омле́т
 • са́хар
 • мёд
 • Варе́нье
 • ма́сло
 • соль
 • Пи́цца
 • Ветчина́
 • колбаса́
 • Свини́на
 • говя́дина
 • чесно́к
 • бро́кколи
 • абрико́с
 • Виногра́д
 • ара́хис
 • Гриб
 • Оли́вка
 • анана́с
 • ке́тчуп
 • Майоне́з
 • попкорн
 • Морко́вь
 • гре́йпфрут
 • Десе́рт
 • Шпина́т
 • Ты́ква
 • Кукуру́за
 • Баклажа́н
 • Горчи́ца
 • Гру́ша
 • Чере́шня
 • Ды́ня
 • Пе́рсик
 • ежеви́ка
 • Мали́на
 • киви
 • изю́м
 • кашта́н
 • лесно́й оре́х
 • гре́цкий оре́х
 • минда́ль
 • вани́ль
 • Горо́х
 • мука́
 • окра
 • Цветна́я капу́ста
 • Сельдере́й
 • Коко́с
 • Сли́ва
 • грана́т
 • кори́ца
 • мя́та
 • тимья́н
 • розмари́н
 • шафра́н
 • тмин
 • бата́т
 • ре́па
 • свёкла
 • авока́до
 • артишо́к
 • капу́ста
 • инжи́р
 • спа́ржа
 • кра́сная капу́ста
 • лук-поре́й
 • чечеви́ца
 • фасо́ль
 • Карто́фель фри
 • Имби́рь
 • ледене́ц
 • Ара́хисовое ма́сло
 • йо́гурт
 • пу́динг
 • шелкови́ца
 • бифште́кс
 • Суп
 • конфе́та
 • Проду́кты пита́ния
 • караме́ль
 • оли́вковое ма́сло
 • Жева́тельная рези́нка
 • Беко́н
 • фрикаде́лька
 • Спе́ции
 • Те́сто
 • оре́х ке́шью
 • круасса́н
 • чёрный пе́рец
 • у́ксус
 • Со́ус
 • о́вощ
 • мя́со
 • Тушёное мя́со
 • ингредие́нт
 • Блин
 • Заку́ска
 • пече́нье
 • Фрукт
 • Тост
 • реце́пт
 • За́втрак
 • обе́д
 • у́жин

Découvrez d'autres listes de mots en russe

Téléchargez Tobo Russe maintenant!

Mémorisez les mots les plus courants en russe. Apprendre avec les jeux de mots et les listes de mots. Utilisez des flashcards pour maîtriser le vocabulaire de base fréquemment utilisé.

Télécharger l'application Tobo pour iOSTélécharger l'application Tobo pour Android