Países

Vocabulario "Países" en ruso

52 palabras
Соединённые Шта́ты Аме́рики
Soedinyonnie Shtáti Amériki
Voltear
Соединённые Шта́ты Аме́рики-Estados Unidos de América svg
Соединённые Шта́ты Аме́рики
Soedinyonnie Shtáti Amériki
Estados Unidos de América
Flecha derecha
1 / 52
 • Соединённые Шта́ты Аме́рики
  Soedinyonnie Shtáti Amériki
  Estados Unidos de América
 • Росси́я
  Rossíya
  Rusia
 • Япо́ния
  Yapóniya
  Japón
 • Герма́ния
  Germániya
  Alemania
 • Великобрита́ния
  Velikobritániya
  Reino Unido
 • Фра́нция
  Frántsiya
  Francia
 • Ита́лия
  Itáliya
  Italia
 • Испа́ния
  Ispániya
  España
 • Нидерла́нды
  Niderlándi
  Países Bajos
 • Португа́лия
  Portugáliya
  Portugal
 • Шве́ция
  Shvétsiya
  Suecia
 • Швейца́рия
  Shveitsáriya
  Suiza
 • Ту́рция
  Túrtsiya
  Turquía
 • И́ндия
  Índiya
  India
 • По́льша
  Pólsha
  Polonia
 • Финля́ндия
  Finlyándiya
  Finlandia
 • Ирла́ндия
  Irlándiya
  Irlanda
 • Брази́лия
  Brazíliya
  Brasil
 • Сау́довская Ара́вия
  Saúdovskaya Aráviya
  Arabia Saudí
 • Аргенти́на
  Argentína
  Argentina
 • Норве́гия
  Norvégiya
  Noruega
 • Украи́на
  Ukraína
  Ucrania
 • Но́вая Зела́ндия
  Nóvaya Zelándiya
  Nueva Zelanda
 • Слове́ния
  Slovéniya
  Eslovenia
 • Че́хия
  Chékhiya
  República Checa
 • Ю́жная Коре́я
  Yúzhnaya Koréya
  Corea del Sur
 • Хорва́тия
  Khorvátiya
  Croacia
 • Гре́ция
  Grétsiya
  Grecia
 • А́встрия
  Ávstriya
  Austria
 • Еги́пет
  Yegípet
  Egipto
 • Алба́ния
  Albániya
  Albania
 • Болга́рия
  Bolgáriya
  Bulgaria
 • Румы́ния
  Rumíniya
  Rumanía
 • Се́рбия
  Sérbiya
  Serbia
 • Туни́с
  Tunís
  Túnez
 • Си́рия
  Síriya
  Siria
 • Таила́нд
  Tailánd
  Tailandia
 • Австра́лия
  Avstráliya
  Australia
 • Южно-Африка́нская Респу́блика
  Yuzhno-Afrikánskaya Respúblika
  Sudáfrica
 • Алжи́р
  Alzhír
  Argelia
 • Ве́нгрия
  Véngriya
  Hungría
 • Кипр
  Kipr
  Chipre
 • Кана́да
  Kanáda
  Canadá
 • Колу́мбия
  Kolúmbiya
  Colombia
 • Ку́ба
  Kúba
  Cuba
 • Ме́ксика
  Méksika
  México
 • Арме́ния
  Arméniya
  Armenia
 • Азербайджа́н
  Azerbaidzhán
  Azerbaiyán
 • Кита́й
  Kitáj
  China
 • Гру́зия
  Grúziya
  Georgia
 • Индоне́зия
  Indonéziya
  Indonesia
 • Бе́льгия
  Bélgiya
  Bélgica

Otro vocabulario ruso

Descarga la aplicación Tobo Ruso

Aprende las palabras más usadas en ruso jugando

Descargar Tobo iOSDescargar Tobo Android