Lenguaje & literatura

Vocabulario "Lenguaje & literatura" en chino

42 palabras
句子
jùzi
Voltear
句子-frase svg
句子
jùzi
frase
Flecha derecha
1 / 42
 • 句子
  jùzi
  frase
 • 动词
  dòngcí
  verbo
 • 形容词
  xíngróngcí
  adjetivo
 • 复数
  fùshù
  plural
 • 逗号
  dòuhào
  coma
 • 引号
  yǐnhào
  comilla
 • 连字符
  lián zìfú
  guion
 • 省略号
  shěnglüèhào
  puntos suspensivos
 • 问号
  wènhào
  signo de interrogación
 • 翻译
  fānyì
  traducción
 • 代名词
  dàimíngcí
  sinónimo
 • 音节
  yīnjié
  sílaba
 • 语言
  yǔyán
  idioma
 • duàn
  párrafo
 • 定义
  dìngyì
  definición
 • diǎn
  punto
 • 口音
  kǒuyīn
  acento
 • 绕口令
  ràokǒulìng
  trabalenguas
 • 詞/字/單詞
  Cí/zì/dāncí
  palabra
 • 这节经文
  zhè jié jīng wén
  verso
 • 谜语
  míyǔ
  adivinanza
 • 谚语
  yànyǔ
  proverbio
 • chuán
  biografía
 • 小说
  xiǎoshuō
  novela
 • 隐喻
  yǐnyù
  metáfora
 • 故事
  gùshì
  cuento de hadas
 • 文学
  wénxué
  literatura
 • 代词
  dàicí
  pronombre
 • 散文
  sǎnwén
  ensayo
 • 标题
  biāotí
  titular
 • 字迹
  zìjì
  caligrafía
 • 摘要
  zhāiyào
  resumen
 • 文本
  wén běn
  texto
 • 首页
  shǒuyè
  portada
 • 术语
  shùyǔ
  término
 • 章节
  zhāngjié
  capítulo
 • 主题
  zhǔtí
  tema
 • 意思
  yìsi
  significado
 • 文章
  wénzhāng
  artículo
 • 缩写
  suōxiě
  abreviatura
 • 符号
  fúhào
  símbolo
 • 传奇
  chuánqí
  leyenda

Otro vocabulario chino

Descarga la aplicación Tobo Chino

Aprende las palabras más usadas en chino jugando

Descargar Tobo iOSDescargar Tobo Android