Ciencia

Vocabulario "Ciencia" en ruso

40 palabras
кле́тка
klétka
Voltear
кле́тка-célula svg
кле́тка
klétka
célula
Flecha derecha
1 / 40
 • кле́тка
  klétka
  célula
 • гене́тика
  genétika
  genética
 • ген
  gen
  gen
 • ткань
  tkan
  tejido
 • бело́к
  belók
  proteína
 • Ископа́емое
  Iskopáemoe
  fósil
 • среда́ обита́ния
  sredá obitániya
  hábitat
 • классифика́ция
  klassifikátsiya
  clasificación
 • мута́ция
  mutátsiya
  mutación
 • моле́кула
  molékula
  molécula
 • нау́ка
  naúka
  ciencia
 • Реа́кция
  Reáktsiya
  reacción
 • си́ла тя́жести
  síla tyázhesti
  gravedad
 • газ
  gaz
  gas
 • Откры́тие
  Otkrítie
  descubrimiento
 • Жи́дкость
  Zhídkost
  líquido
 • Магни́т
  Magnít
  imán
 • радиоакти́вность
  radioaktívnost
  radioactividad
 • лаборато́рия
  laboratóriya
  laboratorio
 • части́ца
  chastítsa
  partícula
 • Вещество́
  Veshchestvó
  sustancia
 • излуче́ние
  izluchénie
  radiación
 • гипо́теза
  gipóteza
  hipótesis
 • иссле́дователь
  isslédovatel
  investigador
 • отраже́ние
  otrazhénie
  reflejo
 • биоло́гия
  biológiya
  biología
 • хи́мия
  khímiya
  química
 • Фи́зика
  Fízika
  física
 • геоло́гия
  geológiya
  geología
 • эне́ргия
  enérgiya
  energía
 • едини́ца
  yedinítsa
  unidad
 • тео́рия
  teóriya
  teoría
 • Анато́мия
  Anatómiya
  anatomía
 • органи́зм
  organízm
  organismo
 • свет
  svet
  luz
 • иссле́дование
  isslédovanie
  investigación
 • микроско́п
  mikroskóp
  microscopio
 • Телеско́п
  Teleskóp
  telescopio
 • Вселе́нная
  Vselénnaya
  universo
 • учёный
  uchyonii
  científico

Otro vocabulario ruso

Descarga la aplicación Tobo Ruso

Aprende las palabras más usadas en ruso jugando

Descargar Tobo iOSDescargar Tobo Android