Arte

Vocabulario "Arte" en ruso

45 palabras
иску́сство
iskússtvo
Voltear
иску́сство-arte svg
иску́сство
iskússtvo
arte
Flecha derecha
1 / 45
 • иску́сство
 • карти́на
 • му́зыка
 • Поэ́ма
 • о́пера
 • галере́я
 • биле́т
 • Ста́туя
 • вы́ставка
 • бале́т
 • фо́то
 • Ви́део
 • диза́йн
 • музе́й
 • Пали́тра
 • рису́нок
 • ремесло́
 • та́нец
 • ма́ска
 • Портре́т
 • шеде́вр
 • дра́ма
 • Аплодисме́нты
 • пу́блика
 • Полотно́
 • стиль
 • фарфо́р
 • креати́вность
 • фильм
 • Иллюстра́ция
 • конце́рт
 • Фото́граф
 • худо́жник
 • актёр
 • Актри́са
 • танцо́вщи́ца
 • литерату́ра
 • цвет
 • кисть
 • фо́рма
 • мо́да
 • теа́тр
 • Па́мятник
 • ра́мка
 • проже́ктор

Otro vocabulario ruso

Descarga la aplicación Tobo Ruso

Aprende las palabras más usadas en ruso jugando

Descargar Tobo iOSDescargar Tobo Android