Fahrzeuge und Transport

Fahrzeuge und Transport Wortliste

34 Wörter
cha
Umdrehen
차
cha
Auto
Pfeil nach rechts
1 / 34
 • 기차
 • 버스
 • 비행기
 • 택시
 • 자전거
 • 요트
 • 탱크
 • 잠수함
 • 헬리콥터
 • 지하철
 • 스케이트보드
 • 오토바이
 • 트랙터
 • 연락선
 • 리무진
 • 소방차
 • 앰뷸런스
 • 경찰차
 • 낚싯배
 • 트럭
 • 지프차
 • 휠체어
 • 기관차
 • 우주선
 • 뗏목
 • 크레인
 • 불도저
 • 체펠린 비팽선
 • 쓰레기차
 • 보트
 • 유모차
 • 카누

Weitere Themen

Jetzt herunterladen!

Lerne Koreanisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen