Business

Business Wortliste | Vokabeln Chinesisch

62 Wörter
雇员
gùyuán
Umdrehen
雇员-Mitarbeiter svg
雇员
gùyuán
Mitarbeiter
Pfeil nach rechts
1 / 62
 • 雇员
  gùyuán
  Mitarbeiter
 • 雇主
  gùzhǔ
  Arbeitgeber
 • 品牌
  pǐnpái
  Marke
 • 会议
  huìyì
  Konferenz
 • shuì
  Steuer
 • 名片
  míngpiàn
  Visitenkarte
 • 利润
  lìrùn
  Gewinn
 • 投资
  tóuzī
  Investition
 • 项目
  xiàngmù
  Projekt
 • 顾客
  gùkè
  Kunde
 • 事业
  shìyè
  Karriere
 • 薪水
  xīnshuǐ
  Gehalt
 • 策略
  cèlüè
  Strategie
 • 收入
  shōurù
  Einkommen
 • 预算
  yùsuàn
  Budget
 • 合伙
  héhuǒ
  Partnerschaft
 • 工作场所
  Gōngzuò chǎngsuǒ
  Arbeitsplatz
 • 兼职工作
  jiānzhí gōngzuò
  Teilzeitarbeit
 • 公司
  gōngsī
  Unternehmen
 • 老板
  lǎobǎn
  Chef
 • 总部
  zǒngbù
  Hauptsitz
 • 广告
  guǎnggào
  Werbung
 • 公文包
  gōngwén bāo
  Aktentasche
 • 创始人
  chuàngshǐ rén
  Gründer
 • 支票
  zhīpiào
  Scheck
 • 债务
  zhàiwù
  Schuld
 • 付款
  fùkuǎn
  Bezahlung
 • 破产
  pòchǎn
  Konkurs
 • 签名
  qiānmíng
  Unterschrift
 • 加时
  jiā shí
  Überstunden
 • 贷款
  dàikuǎn
  Darlehen
 • 导师
  dǎoshī
  Mentor
 • 标志
  biāozhì
  Logo
 • 简历
  jiǎnlì
  Lebenslauf
 • 产品
  chǎnpǐn
  Produkt
 • 计划
  jìhuà
  Plan
 • 文件
  wénjiàn
  Dokument
 • 信贷
  xìndài
  Kredit
 • 营销
  yíngxiāo
  Marketing
 • 交易
  jiāoyì
  Deal
 • 现金
  xiànjīn
  Bargeld
 • 资质
  zīzhì
  Qualifikation
 • 该组织
  gāi zǔzhī
  Organisation
 • 阶层
  jiēcéng
  Hierarchie
 • 反馈
  fǎnkuì
  Feedback
 • 风险
  fēngxiǎn
  Risiko
 • 生产
  shēngchǎn
  Produktion
 • 效率
  xiàolǜ
  Effizienz
 • 办公室
  bàngōngshì
  Büro
 • 面试
  miànshì
  Vorstellungsgespräch
 • 表现
  biǎoxiàn
  Leistung
 • 成本
  chéngběn
  Kosten
 • 合同
  hétóng
  Vertrag
 • 贸易
  màoyì
  Handel
 • 价钱
  jiàqián
  Preis
 • 保险
  bǎoxiǎn
  Versicherung
 • 退休
  tuìxiū
  Pensionierung
 • 工作人员
  gōngzuò rényuán
  Personal
 • 职业
  zhíyè
  Beruf
 • 失业
  shīyè
  Arbeitslosigkeit
 • 商人
  shāngrén
  Geschäftsmann
 • 同事
  tóngshì
  Kollege

Weitere Wortlisten auf Chinesisch

Tobo Chinesisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Chinesisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen