Politika

"Politika" Japonská slovíčka - slovní zásoba

40 slovo
独裁者
どくさいしゃ
dokusai-sha
Otočit
独裁者-diktátor svg
独裁者
どくさいしゃ
dokusai-sha
diktátor
Šipka doprava
1 / 40
 • 独裁者
  どくさいしゃ
  dokusai-sha
  diktátor
 • 選挙
  せんきょ
  senkyo
  volby
 • 議会
  ぎかい
  gikai
  parlament
 • スピーチ
  supīchi
  proslov
 • 抗議
  こうぎ
  kōgi
  protest
 • 候補者
  こうほしゃ
  kōho-sha
  kandidát
 • 衝突
  しょうとつ
  shōtotsu
  konflikt
 • 討論
  とうろん
  tōron
  debata
 • 民主主義
  みんしゅしゅぎ
  minshu shugi
  demokracie
 • 動き
  うごき
  ugoki
  pohyb
 • 有権者
  ゆうけんしゃ
  yūken-sha
  volič
 • 市長
  しちょう
  shichō
  starosta
 • 政治
  せいじ
  seiji
  politika
 • 委員会
  いいんかい
  ī n ka i
  komise
 • 資本主義
  しほんしゅぎ
  shihon shugi
  kapitalismus
 • 危機
  きき
  kiki
  krize
 • 味方
  みかた
  mikata
  spojenec
 • 大臣
  だいじん
  daijin
  ministr
 • 主席
  しゅせき
  shuseki
  guvernér
 • 大統領
  だいとうりょう
  daitōryō
  prezident
 • 上院議員
  じょういんぎいん
  jōin giin
  senátor
 • 政府
  せいふ
  seifu
  vláda
 • 共産主義
  きょうさんしゅぎ
  kyōsan shugi
  komunismus
 • 社会主義
  しゃかいしゅぎ
  shakai shugi
  socialismus
 • 少数
  しょうすう
  shōsū
  menšina
 • 大半
  たいはん
  taihan
  většina
 • 暴動
  ぼうどう
  bōdō
  povstání
 • クーデター
  kūdetā
  státní převrat
 • 革命
  かくめい
  kakumei
  převrat
 • 共和国
  きょうわこく
  kyo uwa koku
  republika
 • 王様
  おうさま
  ō-sama
  král
 • 女王
  じょおう
  joō
  královna
 • 宮殿
  きゅうでん
  kyūden
  palác
 • 自由
  じゆう
  jiyū
  svoboda
 • 警察
  けいさつ
  keisatsu
  policie
 • 軍隊
  ぐんたい
  guntai
  armáda
 • 帝国
  ていこく
  teikoku
  říše
 • 憲法
  けんぽう
  kenpō
  ústava
 • 法律
  ほうりつ
  hōritsu
  zákon
 • フェミニズム
  feminizumu
  feminismus

Objevte další seznamy japonských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Japonština!

Naučte se nejpoužívanější japonská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!