Business

"Business" Ruská slovíčka - slovní zásoba

62 slovo
рабо́тник
Otočit
рабо́тник-zaměstnanec svg
рабо́тник
zaměstnanec
Šipka doprava
1 / 62
 • рабо́тник
  zaměstnanec
 • работода́тель
  zaměstnavatel
 • бренд
  značka
 • Конфере́нция
  konference
 • нало́г
  daň
 • визи́тная ка́рточка
  vizitka
 • при́быль
  zisk
 • инвести́ции
  investice
 • Прое́кт
  projekt
 • покупа́тель
  zákazník
 • карье́ра
  kariéra
 • зарпла́та
  plat
 • страте́гия
  strategie
 • дохо́д
  příjem
 • бюдже́т
  rozpočet
 • сотру́дничество
  partnerství
 • рабо́чее ме́сто
  pracoviště
 • подрабо́тка
  práce na částečný úvazek
 • компа́ния
  firma
 • нача́льник
  vedoucí
 • Штаб-кварти́ра
  hlavní sídlo
 • рекла́ма
  reklama
 • Портфе́ль
  aktovka
 • основа́тель
  zakladatel
 • расчётный чек
  šek
 • долг
  dluh
 • Платёж
  platba
 • банкро́тство
  bankrot
 • По́дпись
  podpis
 • сверхуро́чное вре́мя
  přesčas
 • Креди́т
  půjčka
 • наста́вник
  rádce
 • Логоти́п
  logo
 • резюме́
  životopis
 • проду́кт
  produkt
 • план
  plán
 • докуме́нт
  dokument
 • ма́ркетинг
  marketing
 • Сде́лка
  dohoda
 • нали́чные де́ньги
  hotovost
 • квалифика́ция
  kvalifikace
 • организа́ция
  organizace
 • встре́ча
  schůze
 • иера́рхия
  hierarchie
 • обра́тная связь
  zpětná vazba
 • Риск
  riziko
 • произво́дство
  výroba
 • эффекти́вность
  účinnost
 • о́фис
  kancelář
 • Собесе́дование
  pohovor
 • производи́тельность
  výkon
 • Сто́имость
  náklady
 • контра́кт
  smlouva
 • торго́вля
  obchod
 • цена́
  cena
 • Страхо́вка
  pojištění
 • вы́ход на пе́нсию
  odchod do důchodu
 • персона́л
  personál
 • профе́ссия
  povolání
 • безрабо́тица
  nezaměstnanost
 • Предпринима́тель
  podnikatel
 • колле́га
  kolega

Objevte další seznamy ruských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ruština!

Naučte se nejpoužívanější ruská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!