Business

"Business" Ruská slovíčka - slovní zásoba

62 slovo
рабо́тник
rabótnik
Otočit
рабо́тник-zaměstnanec svg
рабо́тник
rabótnik
zaměstnanec
Šipka doprava
1 / 62
 • рабо́тник
  rabótnik
  zaměstnanec
 • работода́тель
  rabotodátel
  zaměstnavatel
 • бренд
  brend
  značka
 • Конфере́нция
  konferéntsiya
  konference
 • нало́г
  nalóg
  daň
 • визи́тная ка́рточка
  vizítnaya kártochka
  vizitka
 • при́быль
  príbil
  zisk
 • инвести́ции
  investítsii
  investice
 • Прое́кт
  proékt
  projekt
 • покупа́тель
  pokupátel
  zákazník
 • карье́ра
  karéra
  kariéra
 • зарпла́та
  zarpláta
  plat
 • страте́гия
  stratégiya
  strategie
 • дохо́д
  dokhód
  příjem
 • бюдже́т
  byudzhét
  rozpočet
 • сотру́дничество
  sotrúdnichestvo
  partnerství
 • рабо́чее ме́сто
  rabóchee mésto
  pracoviště
 • подрабо́тка
  podrabótka
  práce na částečný úvazek
 • компа́ния
  kompániya
  firma
 • нача́льник
  nachálnik
  vedoucí
 • Штаб-кварти́ра
  shtab-kvartíra
  hlavní sídlo
 • рекла́ма
  rekláma
  reklama
 • Портфе́ль
  portfél
  aktovka
 • основа́тель
  osnovátel
  zakladatel
 • расчётный чек
  raschyotnii chek
  šek
 • долг
  dolg
  dluh
 • Платёж
  platyozh
  platba
 • банкро́тство
  bankrótstvo
  bankrot
 • По́дпись
  pódpis
  podpis
 • сверхуро́чное вре́мя
  sverkhuróchnoe vrémya
  přesčas
 • заём
  zayom
  půjčka
 • наста́вник
  nastávnik
  rádce
 • Логоти́п
  logotíp
  logo
 • резюме́
  rezyumé
  životopis
 • проду́кт
  prodúkt
  produkt
 • план
  plan
  plán
 • докуме́нт
  dokumént
  dokument
 • ма́ркетинг
  márketing
  marketing
 • Сде́лка
  sdélka
  dohoda
 • нали́чные де́ньги
  nalíchnyye dén'gi
  hotovost
 • квалифика́ция
  kvalifikátsiya
  kvalifikace
 • организа́ция
  organizátsiya
  organizace
 • встре́ча
  vstrécha
  schůze
 • иера́рхия
  ierárkhiya
  hierarchie
 • обра́тная связь
  obrátnaya svyaz
  zpětná vazba
 • Риск
  risk
  riziko
 • произво́дство
  proizvódstvo
  výroba
 • эффекти́вность
  effektívnost
  účinnost
 • о́фис
  ófis
  kancelář
 • Собесе́дование
  sobesédovanie
  pohovor
 • производи́тельность
  proizvodítelnost
  výkon
 • Сто́имость
  stóimost
  náklady
 • контра́кт
  kontrákt
  smlouva
 • торго́вля
  torgóvlya
  obchod
 • цена́
  tsená
  cena
 • Страхо́вка
  strakhóvka
  pojištění
 • вы́ход на пе́нсию
  víkhod na pénsiyu
  odchod do důchodu
 • персона́л
  personál
  personál
 • профе́ссия
  proféssiya
  povolání
 • безрабо́тица
  bezrabótitsa
  nezaměstnanost
 • Предпринима́тель
  predprinimátel
  obchodník
 • колле́га
  kolléga
  kolega

Objevte další seznamy ruských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ruština!

Naučte se nejpoužívanější ruská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!