Military & War

Military & War Word List in Russian

41 words
война́
voiná
Flip
война́-war svg
война́
voiná
war
Right arrow
1 / 41
 • война́
 • мир
 • а́рмия
 • враг
 • солда́т
 • Ры́царь
 • мирова́я война́
 • Раке́та
 • танк
 • Ору́жие
 • Пистоле́т
 • лук
 • стрела́
 • Лу́чник
 • дробови́к
 • по́рох
 • доспе́хи
 • динами́т
 • меч
 • пу́ля
 • винто́вка
 • Назе́мная ми́на
 • камуфля́ж
 • бо́мба
 • Грана́та
 • Кинжа́л
 • пу́шка
 • Копьё
 • полко́вник
 • Команди́р
 • Адмира́л
 • прика́з
 • бой
 • нападе́ние
 • Во́ин
 • взрыв
 • вы́стрел
 • флот
 • Ранг
 • рада́р
 • подво́дная ло́дка

Check Out Other Word Lists in Russian

Download Tobo Russian now!

Memorize most common Russian words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App