Games & Entertainment

Games & Entertainment Word List in Russian

29 words
на́рды
nárdi
Flip
на́рды-backgammon svg
на́рды
nárdi
backgammon
Right arrow
1 / 29
 • на́рды
 • пазл
 • игру́шка
 • Игра́ в ко́сти
 • Ша́хматы
 • ша́хматная доска́
 • мяч
 • каче́ли
 • карусе́ль
 • го́рка
 • лотере́я
 • Цирк
 • теа́тр
 • музе́й
 • Мультфи́льм
 • дискоте́ка
 • бо́улинг
 • Пра́здник
 • паб
 • та́нец
 • танцо́вщи́ца
 • Карнава́л
 • Шоу
 • марионе́тка
 • футбо́л
 • насто́льный те́ннис
 • развлече́ние
 • гру́ппа
 • По́кер

Check Out Other Word Lists in Russian

Download Tobo Russian now!

Memorize most common Russian words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App